Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Admitere Online - Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Liste Definitive 2

Liste Definitive 1

 Înmatriculări Admitere 2020:                                                      

I. Candidații declarați admiși pe locuri fără taxă (bugetate) - înmatriculări față în față
 • Candidații admiși pe locuri bugetate se vor prezenta personal pentru înmatriculare la sediul FIMIM, în perioada 23-25 iulie 2020, până în ora 16:00.
 • În vederea înmatriculării, candidații vor avea asupra lor legitimația/legitimațiile de concurs obținute la înscriere și au obligația depunerii în original a cererilor de înscrierediplomei de bacalaureat, precum și 4 fotografii tip buletin. De asemenea, vor fi prezentate originalele și copii tipărite (în scopul autentificării) ale certificatului de nașterecertificatului de căsătorie (dacă este cazul), cărții de identitatedovezii achitării taxei de înmatriculare (100 lei), într-un singur dosar plic de carton

Nedepunerea/Neprezentarea acestor documente atrage sancțiunea de a fi declarat respins (pierderea locului obținut în urma concursului de admitere). 

 • Taxa de înmatriculare se achită anterior înmatriculării, exclusiv prin transfer bancar, în contul universității (același în care s-a achitat taxa de înscriere), cu următoarele mențiuni: taxă înmatriculare, nume-prenume candidat, facultatea și programul de studii ales.  
Locație înmatriculare: Bd. Mamaia, Nr. 124, sala S39 - (Hartă)
Condiții de prezentare: mască, mânuși și un pix pe care îl va folosi doar candidatul!

II. Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă - înmatriculări online
 • Candidații admiși pe locuri cu taxă vor primi prin e-mail Contractul de Studii de la comisia tehnică de admitere FIMIM, până în data de 25.07.2020, ora 16:00. În vederea înmatriculării, ca răspuns la e-mail-ul primit, candidații vor transmite contractul de studii semnat și dovada privind plata taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (800 lei – programe de licență) atașate mesajului respectiv
 • În conținutul aceluiași e-mail, candidații vor preciza clar (dacă este cazul) Solicit retragerea de la programul / programele de studii la care m-am mai înscris în sesiunea iulie 2020: AR – IF AR – IFR / EI / IS / IEDM / IEPM / SEN  (se va/vor alege varianta/variantele corespunzătoare).
Adresa de corespondențăadmitere.fimim@365.univ-ovidius.ro.
 • Achitarea taxelor menționate se face exclusiv prin transfer bancar, în contul UOC (același în care s-a achitat taxa de înscriere: RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, Cod Fiscal 4301332), cu următoarele mențiuni: taxă înmatriculare și rata 1 taxă de școlarizare, nume prenume candidat, FIMIM și programul de studii ales.
 • Până la începerea anului universitar 2020-2021, candidații înmatriculați în anul I de studii cu taxă au obligația depunerii, într-un dosar plic de cartona 4 fotografii tip buletin și a două exemplare originale ale contractului de studii precum și a prezentării originalelor și copiilor tipărite (în scopul autentificării) ale documentelor încărcate la înscriere pe platforma on-line a admiterii, după un program ce va fi anunțat ulterior
Nedepunerea/Neprezentarea acestor documente atrage sancțiunea de a fi declarat respins (pierderea locului obținut în urma concursului de admitere)
IMPORTANT: Există posibilitatea ca un număr de candidați declarați cu taxă să își modifice statutul în admis fără taxă. Aceștia vor fi anunțați telefonic de către comisia tehnică de admitere FIMIM și, pentru înmatriculare, vor respecta condițiile de înmatriculare de la pct. I. (Candidații declarați admiși pe locuri fără taxă (bugetate) - înmatriculări față în față).
Nr. telefon de corespondență: 0790 323 505
 
Mulțumim celor care s-au înmatriculat deja. Vă urăm ”Bine ați venit” printre viitorii ingineri!

            Studii de Licență        

Oferta educațională - Program de studii (Domeniu)                                      

Criterii admitere

A. Concursul de admitere, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare, astfel:
1. Evaluarea scrisorii de intenţie se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins
    de către Comisia de admitere a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.
2. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):
MG = MB
MB – media examenului de bacalaureat;
B. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă,
    departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:
a) criteriul 1 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la matematică
b) criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la fizică;
c) criteriul 3 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la limba română (probă scrisă);

Taxe

Taxă de înscriere: 100 lei pentru un domeniu/program de studiu
Taxă de înmatriculare: 100 lei
Taxă de şcolarizare: 3200 lei/an de studiu
 
Acte necesare  (minim necesare)
 • scrisoare de intenţie;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate; certificatul de căsătorie pentru candidaţii căsătoriţi (pentru cei care şi-au schimbat numele);
 • diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2020, diploma ori adeverinţa de bacalaureat.
 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;

 • patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 • dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere.
Calendar
Sesiunea iulie 2020:
Înscriere:                                 06 – 19 Iulie 2020
Afişare liste definitive I:           20 Iulie 2020, ora 09.00
Înmatriculări:                           20 – 22 Iulie 2020
Afişare liste definitive II           23 Iulie 2020, ora 12.00
Înmatriculări:                           23 – 25 Iulie 2020, ora 16.00
Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi:    25 Iulie 2020, ora 22.00

              Studii de Masterat      

Oferta educațională - Program de studii (Domeniu)                          

 • Ingineria și managementul sistemelor de producție (Inginerie și management) - 3 semestre - IF        
 • Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate (Arhitectură navală) - 4 semestre - IF
 • Calitate și certificare în construcțiile sudate (Inginerie industrială) - 3 semestre - IF        
 • Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor (Inginerie mecanică) - 3 semestre - IF

Criterii admitere

A. Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) se desfăşoară prin organizarea unei probe orale de concurs în vederea verificării cunoştinţelor specifice domeniului Ştiinţelor Inginereşti;
B. Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs (NP) şi media de absolvire a studiilor de licenţă (MA). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia:
MG = 0,5xMA + 0,5xNP
MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;
NP – nota obţinută la proba de concurs.
C. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform        următoarelor criterii aplicate în această ordine:
a) criteriul 1 – media de absolvire a studiilor de licenţă;
b) criteriul 2 – nota obţinută la proba orală;
c) criteriul 3 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor de specialitate).

Taxe

Taxă de înscriere: 100 lei pentru un domeniu/program de studiu
Taxă de înmatriculare: 100 lei
Taxă de şcolarizare: 1800 lei/semestru
Acte necesare  (minime necesar)
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate; certificatul de căsătorie pentru candidaţii căsătoriţi (pentru cei care şi-au schimbat numele);
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2020); suplimentul diplomei de licență;
 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student(masterand), cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • patru fotografii color, tip carte de identitate;
 • dovada plății a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
Calendar
Sesiunea iulie 2020:
 
Înscriere:                                              08 – 19 iulie 2020
Susinerea probei orale de admitere:    20, 21 iulie 2020
Afişare liste idefinitive:                          22 iulie 2020, ora 12.00
Înmatriculări:                                         22 – 25 iulie 2020, ora 16.00
Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi:    25 iulie 2020, ora 22.00

Site Admitere FIMIM: http://imim.univ-ovidius.ro/admitere/oferta-educationala

Facebook: https://www.facebook.com/fimim.ovidius/

Contact FIMIM Admitere
Telefon: 0790 323 505, 0775113779, 0725491895, 0241-606431 (secretariat FIMIM)

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?