Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Admitere Online - Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

 

            Studii de Licență (click pt. competențe)        

 
Calendar Admitere Septembrie 2022
 1. Înscrieri ---------------------------------------- 05.09 - 10.09.2022 (termen limită ora 20.00)                             
 2. Afişare definite I ----------------------------- 10.09.2022
 3. Înmatriculări ---------------------------------  11 – 13 Septembrie 2022 (orele 09.00-17.00)
 4. Afişare liste definitive II -------------------- 13 Septembrie 2022
 5. Înmatriculări (secretariat FIMIM) -------- 14 Septembrie 2022 (orele 09.00-17.00)
 6. Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 14 Septembrie 2022
Acte necesare: 
sau
 
 
Criterii admitere studii licență
1. Concursul de admitere se desfăşoară pe domeniul de studii universitare de licenţă, respectiv formă de învăţământ, astfel: 
(a) Evaluarea scrisorii de intenţie (Anexa 1) se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere. Evaluarea scrisorii de intenție se realizează în concordanță cu instrucțiunile/procedurile de evaluare a scrisorii de intenție a Universității OVIDIUS din Constanța.
(b) Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):
MG = MB
MB – media examenului de bacalaureat;
2. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:
a) criteriul 1 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la matematică
b) criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la fizică;
c) criteriul 3 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la limba română (probă scrisă);
*** În cazul în care candidatul nu a participat la o probă a examenului de bacalaureat pentru care se solicită notele de la alin. (a), în platforma de înscriere on-line, se va completa valoarea 0.00
 
ANEXA 1_SCRISOARE DE INTENTIE - .PDF | . DOC
ANEXA 3_CERERE EVALUARE SITUAȚIE ȘCOLARĂ - .PDF | . DOC (pentru candidații care solicită echivalarea studiilor)
 
Taxe
Taxă de înscriere: 100 lei / facultate, pentru toate domeniile și formele de învățământ conform HS 475 / 24. 06. 2021
Taxă de înmatriculare: 0 lei
Taxă de şcolarizare: 3200 lei/an de studiu
Plata se poate face prin internet baking, prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța – cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC: 4301332; Dovada plații se încarcă în platforma de Admitere.
 
 

              Studii de Masterat      

 
                                                                           
 
 
Calendar Admitere Septembrie 2022
 1. Înscrieri ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 – 10 Septembrie 2022 (termen limită ora 16.00)
 2. Afișare liste provizorii (de verificare) și program participare la proba orală (interviu) -------- 10 Septembrie 2022
 3. Susținerea probei orale (interviu) -------------------------------------------------------------------------  11 Septembrie 2022
 4. Afişare liste definitive ------------------------------------------------------------------------------------------ 12 septembrie 2022
 5. Înmatriculări (secretariat FIMIM) ---------------------------------------------------------------------------- 12 – 15 Septembrie 2022 (orele 09.00-17.00)
 6. Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: ---------------------------------- 15 Septembrie 2022
Acte necesare:
 sau 
 
Criterii admitere
A. Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) se desfăşoară prin organizarea unei probe orale de concurs în vederea verificării cunoştinţelor specifice domeniului Ştiinţelor Inginereşti;
B. Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs (NP) şi media de absolvire a studiilor de licenţă (MA). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia:
MG = 0,5xMA + 0,5xNP
MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;
NP – nota obţinută la proba de concurs.
C. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform următoarelor criterii aplicate în această ordine:
a) criteriul 1 – media de absolvire a studiilor de licenţă (MA);
b) criteriul 2 – nota obţinută la proba orală (NP);
c) criteriul 3 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor de specialitate).
 
 
Taxe
Taxă de înscriere: 100 lei / facultate, pentru toate domeniile și formele de învățământ conform HS 475 / 24. 06. 2021
Taxă de înmatriculare: 0 lei
Taxă de şcolarizare: 1800 lei/semestru
Plata se poate face prin internet baking, prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanța – cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanța, Codul fiscal al UOC: 4301332; Dovada plații se încarcă în platforma de Admitere

 

Contact FIMIM Admitere
Telefon: 0772 268 485