Facultatea de Educație Fizică și Sport

Admitere Online - Facultatea de Educație Fizică și Sport

Admitere 2021 - Facultatea de Educație Fizică și Sport

Concursul de admitere la programele de studii de licență se va desfășura online, pe bază de dosar și va avea următorul conținut:

Proba 1 - Media de la examenul de bacalaureat  – 50 %

Proba 2 - Media generală la disciplina Educație fizică  – 50 %

(sau echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie etc., în anii de liceu)

Media minimă de admitere la concursul pentru studii universitare de licență este 5,00 (cinci).

Perioada de înscriere online- 8-21 iulie 2021

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ONLINE - STUDII DE LICENȚĂ:

 Înscrierea candidaților se va realiza online pe site-ul:

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/articol/25/facultatea-de-educaie-fizic-i-sport

Se vor ataşa următoarele documente scanate sau poză (cu telefon, tabletă etc.):

ØDiploma de bacalaureat în original sau adeverința în original;
ØFoaia matricolă în original;
ØCertificat naștere – copie simplă;
ØCarte de identitate – copie simplă;
ØFotografie color - după caz (tip carte de identitate);
ØCertificat căsătorie (dacă este cazul);
ØAdeverință de la medicul de familie sau medic sportiv cu specificația ”Apt medical înscriere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport”;
ØDovada achitării taxei de înscriere. (Informaţii despre cum poate fi achitată taxa de înscriere la admitere:

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/articol/38/taxe-de-admitere-2021)

 

Admiterea la programele de studii de masterat se realizează online, pe bază de concurs, și este formată din două probe:

Proba I – Eseu de admitere  -  50%

Proba II – Media examenului de licenţă   -  50%

Perioada de înscriere online - 8-17 iulie

Pentru cetățenii români cu diplomă de licență obținută în România, înscrierea candidaților se va face pe platforma on-line a admiterii:

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/articol/25/facultatea-de-educaie-fizic-i-sport

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ONLINE - STUDII DE MASTERAT

Se vor ataşa următoarele documente scanate sau poză (cu telefon, tabletă etc.):

(1) Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

a. declarație RGDP (se va bifa în momentul accesării contului în vederea înscrierii);

b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale (se va bifa în momentul accesării contului în vederea înscrierii);

c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);

d. certificatul de naștere;

e. actul de identitate;

f. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

g. diploma de bacalaureat;

h. diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2021);

i. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

j. foaia matricolă;

k. adeverință de la medicul de familie cu specificația “clinic sănătos și apt pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport”. Sportivii de performanță pot prezenta carnetul de legitimare/copie conformă cu originalul cu viza medicală validă, la data examenului;

l. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

m. dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă înscriere.

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/articol/38/taxe-de-admitere-2021

(2) Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse în original, la înmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis). Candidații admiși care nu își depun actele în original la înmatriculare, vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

(3) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor prevăzute la alin (1), în original, până la începerea anului universitar 2021-2022, în caz contrar ei vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

Mai multe informații gasiti pe site-ul  - fefs.univ-ovidius.ro

SUCCES!!!