Facultatea de Educație Fizică și Sport

                         

 

Admitere 2023 

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Concursul de admitere la programele de studii de licență se va desfășura fizic și va avea următorul conținut:

 • Domeniul de studii universitare de licență: Educație Fizică și Sport

Programul de studii universitare de licență:

 • Educație fizică și sportivă (IF)
 • Educație fizică și sportivă (IFR)
 • Sport și performanță motrică (IF)
 • Domeniul de studii universitare de licență: Kinetoterapie
 • Kinetoterapie și motricitate specială (IF)

 

Criterii de admitere sesiunea iulie-septembrie 2023 -  studii de licență

Concursul de admitere la FEFS Constanța va avea următorul conținut:                                                               

 • Proba eliminatorie - testarea   capacităţii   motrice – traseu aplicativ (contracronometru) -  evaluat cu ADMIS / RESPINS.
 • Proba 1 - Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ.
 • Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei.                                                                                                                            
 • Proba 2Media de la examenul de bacalaureat.                                                           
 • Ponderea notei finale este următoarea:

- Educație fizică și sportivă (IF): Nota la proba 1 -  70 %;  Nota la proba 2 - 30 %;

- Educație fizică și sportivă (IFR): Nota la proba 1 -  70 %;  Nota la proba 2 - 30 %;

         - Sport și performanță motrică (IF): Nota la proba 1 -  80 %;  Nota la proba 2 - 20 %;

               - Kinetoterapie și motricitate specială (IF): Nota la proba 1 -  60 %;  Nota la proba 2 - 40 %.

Media minimă de admitere la concursul pentru studii universitare de licență este 5,00 (cinci).

 

Calendar - Studii universitare de licență – sesiunea iulie 2023

6 – 21 iulie

Perioadă de înscriere

22 iulie

Proba eliminatorie (traseu aplicativ)

23 iulie

Proba 1 – proba sportivă (la alegere: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei)

24  iulie

Afișarea rezultatelor

24 – 27  iulie

Înmatriculări

28  iulie

Afișarea rezultatelor finale (cu candidații admiși și înmatriculați)

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ONLINE - STUDII DE LICENȚĂ:

 Înscrierea candidaților se va realiza online pe site-ul:

https://admitere-test.univ-ovidius.ro/articol/25/facultatea-de-educaie-fizic-i-sport  

Se vor ataşa următoarele documente scanate sau poză (cu telefon, tabletă etc.):

ØDiploma de bacalaureat în original sau adeverința în original;

ØFoaia matricolă în original;

ØCertificat naștere – copie simplă;

ØCarte de identitate – copie simplă;

ØFotografie color - după caz (tip carte de identitate);

ØCertificat căsătorie (dacă este cazul);

ØAdeverință de la medicul de familie sau medic sportiv cu specificația ”Apt medical înscriere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport”;

ØDovada achitării taxei de înscriere. Informaţii despre cum poate fi achitată taxa de înscriere la admitere:

https://admitere-test.univ-ovidius.ro/articol/25/facultatea-de-educaie-fizic-i-sport 

 

Admiterea la programele de studii de masterat se realizează online, pe bază de concurs, și este formată din două probe:

Proba I – Eseu de admitere  -  pondere 50% din nota finală;

Proba II – Media examenului de licenţă   -  pondere 50% din nota finală.

Calendar - Studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2023

6 – 20 iulie

Perioadă de înscriere

21 iulie

Evaluare eseu de admitere

22 iulie

Afișarea rezultatelor provizorii

23 iulie

Depunerea contestațiilor

24  iulie

Rezolvarea contestațiilor / Afișarea rezultatelor definitive

25 – 27 iulie

Înmatriculări

28 iulie

Afișarea rezultatelor finale (cu candidații admiși și înmatriculați)

 

 

Pentru cetățenii români cu diplomă de licență obținută în România, înscrierea candidaților se va face pe platforma on-line a admiterii:

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/articol/25/facultatea-de-educaie-fizic-i-sport

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ONLINE - STUDII DE MASTERAT

Se vor ataşa următoarele documente scanate sau poză (cu telefon, tabletă etc.):

(1) Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

a. declarație RGDP (se va bifa în momentul accesării contului în vederea înscrierii);

b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale (se va bifa în momentul accesării contului în vederea înscrierii);

c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);

d. certificatul de naștere;

e. actul de identitate;

f. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

g. diploma de bacalaureat;

h. diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2023);

i. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

j. foaia matricolă;

k. adeverință de la medicul de familie cu specificația - clinic sănătos. Sportivii de performanță pot prezenta carnetul de legitimare/copie conformă cu originalul cu viza medicală validă, la data examenului;

l. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

m. dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă înscriere.

(2) Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse în original, la înmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis). Candidații admiși care nu își depun actele în original la înmatriculare, vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

 

Mai multe informații găsiți pe site-ul: UOC - FEFS - Admitere 2023: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-educatie-fizica-si-sport/fefs-master/

SUCCES!!!