Studii de licență

Studii de licență - Candidații din țări terțe UE

Pentru a aplica la studii de licență, candidații trebuie să încarce documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

 

 • Copia şi traducerea legalizatӑ ȋn limba românӑ a diplomei de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2021, a adeverinţei de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat supralegalizată de către autoritățile de resort din țara emitentă (vedeți secțiunea Foarte Important de mai jos)
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a foilor matricole aferente studiilor de liceu
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de naștere
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de căsătorie (pentru candidații căsătoriți care și-au schimbat numele după căsătorie) sau orice alt document care certifică o schimbare a numelui
 • Copia certificatului medical (într-o limbă de circulație internațională) care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează
 • Fotografie tip pașaport
 • Copia pașaportului (paginile 1-4)
 • Copia unui document care atestă domiciliul stabil în străinătate (permis de conducere, id, etc.)
 • Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză eliberat de UOC, obținut după susținerea și promovarea probei de competență lingvistică on-line, organizată de UOC, nivel minim B1 (pentru specializările cu predare în limba engleză). Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă.
 • Diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică emis de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației, nivel acceptat minim B1 (pentru specializările cu predare în limba română). Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat
 • Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii
 • Cerere-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere)
 • Declarație cu lista documentelor depuse la dosar
 • Declarația RGPD
 • Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale
 • Dovada achitării taxei de procesare a dosarului și de înscriere (taxa va fi plătită la banca BCR, iar chitanța va fi încărcată pe platforma on-line

 

Detalii bancare:

Banca - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN - RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal - 4301332

Explicație - numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2021 - Facultatea ___________)

 

 

FOARTE IMPORTANT 

 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

 

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

 •  Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România

sau de către

 • Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

 

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

 

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

 

Studii de licență - Candidații din țările UE, SEE și CE:

Pentru a aplica la studii de licență, candidații trebuie să încarce documentele menționate mai jos, pe platforma on-line (https://admitere.univ-ovidius.ro/) la secțiunea studenți străini.

 

 • Copia şi traducerea legalizatӑ ȋn limba românӑ a diplomei de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2021, a adeverinţei de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat supralegalizată de către autoritățile de resort din țara emitentă (vedeți secțiunea Foarte Important de mai jos)
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a foilor matricole aferente studiilor de liceu
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de naștere
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de căsătorie (pentru candidații căsătoriți care și-au schimbat numele după căsătorie) sau orice alt document care certifică o schimbare a numelui
 • Copia certificatului medical (într-o limbă de circulație internațională) care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează
 • Fotografie tip pașaport
 • Copia pașaportului (paginile 1-4)
 • Copia unui document care atestă domiciliul stabil în străinătate (permis de conducere, id, etc.)
 • Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză eliberat de UOC, obținut după susținerea și promovarea probei de competență lingvistică on-line, organizată de UOC, nivel minim B1 (pentru specializările cu predare în limba engleză). Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă.
 • Diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică emis de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației, nivel acceptat minim B1 (pentru specializările cu predare în limba română). Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat
 • Cerere pentru recunoașterea studiilor pentru cetățenii europeni în vederea înscrierii la studii de licență, completată și semnată
 • Cerere-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere)
 • Declarație cu lista documentelor depuse la dosar
 • Declarația RGPD
 • Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale
 • Dovada achitării taxei de procesare a dosarului și de înscriere pentru candidații pe loc CPV / procesare a dosarului pentru cetățenii care candidează în aceleași condiții ca și cetățenii români  (taxa va fi plătită la banca BCR, iar factura va fi scanată și trimisă pe adresa de e-mail destinată admiterii.)

 

 

Detalii bancare:

Banca - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN - RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal - 4301332

Explicație - numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de procesare a dosarului și taxa de înscriere / taxa de procesare a dosarului pentru sesiunea de admitere 2021 - Facultatea din ___________)

 • Dovada achitării taxei de evaluare pentru Ministerul Educației de 100 de lei pentru cetățenii din state membre UE, SEE, CE

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii

 

 

FOARTE IMPORTANT 

 

N.B. Înainte de a încărca documentele pe platforma on-line, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

 

Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă, sau supra-legalizată de către:

 •  Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România

sau de către

 • Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

 

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

 

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.