Informaţii despre înscriere pentru toţi candidaţii

(1)   Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic)*:

Pentru cetăţenii români:

i. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

ii. certificatul de naştere, în copie legalizată;

iii. actul de identitate în copie simplă;

iv. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

v. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2016, diploma ori adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată. Prin exceptie, pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-2016, în baza acordului scris al acestora, UOC se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestori candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

vi. foaia matricolă în original/copie legalizată;

vii. adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;

viii.     două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

ix.     chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

x.     dacă e cazul, adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

xi.     copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

xii.     pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

·      recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

·      copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

·      declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

·      cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul șef al universităţii.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?