Informaţii suplimentare pentru candidaţii cetăţeni ai unui stat din UE, SEE sau CE

 

(1)    Cetățenii străini ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ai statelor aparținând Spațiul Economic European (SEE) și ai Confederației Elvețiene (CE) pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de licență în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

(2)    Evaluarea documentelor necesare obţinerii Scrisorii de acceptare la studii pentru cetăţenii străini din state terţe UE, SEE și CE se va realiza de către Universitate; scrisoarea de acceptare este emisă de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. Participarea la concursul de admitere a cetățenilor străini este condiţionată de primirea atestatului de recunoaștere/Scrisorii de accept de la forurile abilitate ale MECS, anterior termenelor limită stabilite prin metodologiile proprii ale facultăţilor. Candidatii straini vor depune dosarele de evaluare a eligibilității la departamentul pentru studenți străini al universității. Departamentul evaluează dosarul și transmite către MECS lista și copii ale dosarelor candidaților propuși pentru eliberarea atestatului de recunoastere a studiilor/scrisorii de acceptare la studii.

(3)    Pentru cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, care candidează în aceleași condiții ca și cetățenii români, înscrierile se fac conform graficului stabilit de CA şi aprobat de Senat pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2016. Graficul va fi făcut public pe site-ul Universităţii.

(4)    Pentru cetățenii străini din statele membre ale UE, SEE și CE care candidează în aceleași condiții ca și cetățenii români dar nu se află în posesia atestatului de recunoaștere a studiilor eliberat de Direcția de specialitate din cadrul MECS, depunerea dosarelor de evaluare a eligibilității se va face în intervalul in intervalul 03 mai- 08 iulie pentru sesiunea iulie 2016, respectiv 11 iulie – 31 iulie sau 01 septembrie- 9 septembrie, pentru sesiunea septembrie 2016, la Departamentul pentru studenți străini al UOC. Înscrierea propriu-zisă se va face la comisiile tehnice de admitere ale facultăților după primirea atestatului de recunoaștere eliberat de Direcția de specialitate din cadrul MECS.

(5)    Pentru cetățenii străini care candidează la programe de studiu cu taxă în valută depunerea dosarelor de evaluare a eligibilității se va face în in intervalul 03 mai- 08 iulie pentru sesiunea iulie 2016, respectiv 11 iulie – 31 iulie sau 01 septembrie- 9 septembrie, pentru sesiunea septembrie 2016, la Departamentul pentru studenți străini al UOC. Înscrierea propriu-zisă se va face la Departamentul pentru studenți străini după primirea atestatului de recunoaștere/scrisorii de accept din partea direcțiiilor de specialitate ale MECS.

6)   Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE:

i. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

ii. certificatul de naştere, în copie legalizată şi traducere legalizată;

iii.     copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

iv. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

v. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2016, adeverința de bacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către MENCŞ, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată și traducere legalizată;

vi. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MENCŞ sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2016 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea);

vii. foaia matricolă în original/copie legalizată şi traducere legalizată;

viii.     certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, la admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;

ix.     adeverinţă medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;

x.     două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

xi.     chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

xii.     dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

xiii.     copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

xiv.     declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 3) şi declaraţia cu lista documentelor depuse la dosar (Anexa 4 );

xv.     procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele personal;

xvi.     copia chitanței de evaluare a dosarului de 100 EUR;

xvii.     la înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".

(1)    Cetățenii străini ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ai statelor aparținând Spațiul Economic European (SEE) și ai Confederației Elvețiene (CE) pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de licență în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

(2)    Evaluarea documentelor necesare obţinerii Scrisorii de acceptare la studii pentru cetăţenii străini din state terţe UE, SEE și CE se va realiza de către Universitate; scrisoarea de acceptare este emisă de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. Participarea la concursul de admitere a cetățenilor străini este condiţionată de primirea atestatului de recunoaștere/Scrisorii de accept de la forurile abilitate ale MECS, anterior termenelor limită stabilite prin metodologiile proprii ale facultăţilor. Candidatii straini vor depune dosarele de evaluare a eligibilității la departamentul pentru studenți străini al universității. Departamentul evaluează dosarul și transmite către MECS lista și copii ale dosarelor candidaților propuși pentru eliberarea atestatului de recunoastere a studiilor/scrisorii de acceptare la studii.

(3)    Pentru cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, care candidează în aceleași condiții ca și cetățenii români, înscrierile se fac conform graficului stabilit de CA şi aprobat de Senat pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2016. Graficul va fi făcut public pe site-ul Universităţii.

(4)    Pentru cetățenii străini din statele membre ale UE, SEE și CE care candidează în aceleași condiții ca și cetățenii români dar nu se află în posesia atestatului de recunoaștere a studiilor eliberat de Direcția de specialitate din cadrul MECS, depunerea dosarelor de evaluare a eligibilității se va face în intervalul in intervalul 03 mai- 08 iulie pentru sesiunea iulie 2016, respectiv 11 iulie – 31 iulie sau 01 septembrie- 9 septembrie, pentru sesiunea septembrie 2016, la Departamentul pentru studenți străini al UOC. Înscrierea propriu-zisă se va face la comisiile tehnice de admitere ale facultăților după primirea atestatului de recunoaștere eliberat de Direcția de specialitate din cadrul MECS.

(5)    Pentru cetățenii străini care candidează la programe de studiu cu taxă în valută depunerea dosarelor de evaluare a eligibilității se va face în in intervalul 03 mai- 08 iulie pentru sesiunea iulie 2016, respectiv 11 iulie – 31 iulie sau 01 septembrie- 9 septembrie, pentru sesiunea septembrie 2016, la Departamentul pentru studenți străini al UOC. Înscrierea propriu-zisă se va face la Departamentul pentru studenți străini după primirea atestatului de recunoaștere/scrisorii de accept din partea direcțiiilor de specialitate ale MECS.

6)   Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE:

i. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

ii. certificatul de naştere, în copie legalizată şi traducere legalizată;

iii.     copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

iv. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

v. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2016, adeverința de bacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către MENCŞ, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată și traducere legalizată;

vi. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MENCŞ sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2016 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea);

vii. foaia matricolă în original/copie legalizată şi traducere legalizată;

viii.     certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, la admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;

ix.     adeverinţă medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;

x.     două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

xi.     chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

xii.     dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

xiii.     copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

xiv.     declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 3) şi declaraţia cu lista documentelor depuse la dosar (Anexa 4 );

xv.     procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele personal;

xvi.     copia chitanței de evaluare a dosarului de 100 EUR;

xvii.     la înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?