Prezentarea facultăţilor prin cuvântul decanilor

 

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere oferă studenţilor posibilitatea de a se specializa în domenii diverse: limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, ca primă limbă de studiu, studii americane, limbi romanice (portugheză, italiană), limbi germanice (germană), limbi balcanice (turcă), limbi moderne aplicate, ştiinţele comunicării (jurnalism). Accesul studenţilor la realitatea lingvistică şi culturală specifică fiecărei direcţii de studiu este facilitat de prezenţa lectorilor străini şi a unor specialişti de la alte universităţi din ţară şi străinătate. Specializările engleză, franceză, italiană, turcă, germană beneficiază de sprijinul serviciilor culturale ale ambasadelor ţărilor în care aceste limbi se vorbesc nativ sau ale consulatelor de la Constanţa.

Cadrele didactice care predau în cadrul celor trei departamente sunt specialişti care s-au dedicat cercetării filologice şi al căror nume este prezent în bibliografiile de specialitate naţionale şi internaţionale. Excelenţa academică a membrilor corpului profesoral este probată de stagiile de cercetare, bursele doctorale şi postdoctorale, participările şi invitaţiile la conferinţe  internaţionale de profil. În cadrul acordurilor ERASMUS, în parteneriat cu mai multe universităţi europene se realizează permanent atât o mobilitate a studenţilor (de regulă, pentru un semestru), cât şi a cadrelor didactice, conform contractelor semnate cu diferitele universităţi europene partenere.

Facultatea de Litere a fost si este gazda unor manifestări ştiinţifice prestigioase, cu vizibilitate internaţională şi naţională (conferinţe, congrese, simpozioane, colocvii, mese rotunde, seminare tematice, etc.) şi, din 1992, organizează anual Cursurile Internaţionale de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, iniţiate sub înaltul patronaj al lingvistului Eugen Coseriu; Seminaire de Didactique Universitaire, din 1994 (colocviu şi volume anuale).

Integrarea, în 2011, în Facultatea de Litere a Departamentului de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice a reprezentat o adevarată oportunitate pentru cadrele didactice şi pentru studenţi. În acest fel s-a permis proiectarea unui demers integrat, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbile Străine, de predare - învăţare a limbajelor de specialitate, domeniu ştiinţific aparte care priveşte pregătirea, pe obiective specifice, a tuturor studenţilor universitătii pe o durată  de doi ani,  în vederea obţinerii unei certificări a competenţelor lingvistice, document necesar la înscrierea la examenul de licenţă.

Din  anul universitar 1997-1998, toate activităţile didactice şi ştiinţifice se desfăşoară în corpul A al campusului universitar, care prezintă un cadru de viaţă şi condiţii de studiu privilegiate, mai ales graţie echipamentelor audio-vizuale puse la dispoziţia studenţilor: bibliotecă cu acces liber, sălile echipate pentru proiecţii, sălile multimedia etc. Facultatea de Litere  dispune de două laboratoare multimedia dotate cu echipament de ultimă generaţie, 5 lectorate şi un centru American Corner.

În cadrul Facultăţii de Litere îşi desfăşoară activitatea mai multe centre de cercetare.

 

 

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

 

1. S-ar putea să deschizi televizorul și să vezi mai multe versiuni ale aceleiași povești. Sau s-ar putea să urmezi cursurile FISP și să deduci versiunea reală a poveștii.
2. Într-un final, fiecare mecanism care te înconjoară duce la politic. Este necesar să înțelegi sistemul ca să poți duce la bun sfârșit schimbarea la care speri.  
3. Poate ești de părere că ai putea avea o carieră promițătoare în politică. Trebuie să știi însă regulile înainte să începi să joci. 
4. Nu încape îndoială, poporul care nu-și cunoaște istoria este condamnat să repete greșelile trecutului. Iar la FISP vei avea ocazia să înveți de la profesioniști obiectivi. 
5. Provii, ca și mine, dintr-un sistem educațional învechit. Ai totuși șansa să înveți de la profesori tineri, inovatori. 
6. La final, diploma de licență FISP nu este numai un document. Este un bagaj de cultură veritabil, aptitudini și valori. 
7. Atenție! S-ar putea să te trezești cu noaptea-n cap ca să asculți entuziasmat un profesor mult prea matinal. 
8. Dacă te-ai săturat de pseudo-analiștii politici cu păreri de la fotbal la marea strategie internațională, învață să ai un punct de vedere pertinent. E timpul pentru tine! 
9. Pentru că ești permanent conectat la contextul intern și internațional și, astfel, oportunitățile nu vor trece pe lângă tine. 
10. Ignoranța alimentează perpetuarea unui sistem defect, iar antidotul este educația. Stă în responsabilitatea ta. 
11. Pentru că numele facultății sună bine! FISP – faimă, inițitivă, seriozitate, performanță. Nu, serios, sună foarte bine și îți oferă perspective pe măsură

 

 

Facultatea de Matematică şi Informatică

 

Programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Matematică şi Informatică sunt toate acreditate ARACIS cu calificativul maxim „Încredere”. Programele de studii doctorale în domeniul Matematică sunt organizate în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Aplicative în următoarele direcţii de cercetare: Analiza funcţională şi Analiza numerică.

Activitatea de cercetare avansată a membrilor Facultăţii de Matematică şi Informatică este orientată esenţial de viziunea profundă asupra rolului central pe care educaţia îl joacă în formarea şi evoluţia armonioasă a membrilor societăţii contemporane. Cadrele didactice implicate în cercetarea ştiinţifică avansată coordonează şi activitatea editorială a unicei reviste de categorie A (CNCS) cotată ISI (Thomson Reuters) din Universitatea “Ovidius”: „Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Ovidius”  Constanţa-Seria Matematică”. Ea este inclusă în Science Citation Index Expanded (SCIE) şi Master Journal List (Thomson Reuters) cu factorul de impact 0.231, calculat pentru anul 2013.

CERVA-Laboratorul de Cercetare în domeniul Realităţii Virtuale şi Augmentate, din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, focalizează activităţile de cercetare de avangardă asupra modelării şi implementării mediilor virtuale educaţionale, de formare profesională, precum şi a mediilor virtuale care favorizează diseminarea multisenzorială a culturii. Potenţialul educaţional şi cultural al acestor medii preponderent colaborative este pus în valoare mai ales la nivelul academic, prin implicarea tuturor actorilor în procesele educaţionale: studenţi şi profesori.

Facultatea administrează  „Bursa Interuniversitara de Proiecte”, care are un rol esenţial în dezvoltarea şi susţinerea culturii de tip inovativ şi antreprenorial la nivelul universităţii, prin crearea şi întreţinerea unei platforme software web colaborative, unde ideile şi propunerile de afaceri ale studenţilor pot să atragă, din mediul de afaceri,  finanţatorul potenţial.

Prin convenţiile de colaborare încheiate cu marile corporaţii internaţionale ORACLE, IBM, Microsoft, Facultatea de Matematică și Informatică este un partener activ în mai multe programe de dezvoltare academică. Astfel, anul acesta,studenți de la FMI su obținut locul I la  Concursului Naţional de programare Java „Soluţii JAVA inteligente pentru comunitatea noastră”.  Palmaresul facultății este însă impresionant: medalii de argint și bronz obținute la diferite ediții ale Olimpiadei Internaţionale de Matematică a Studenţilor din Sud-Estul Europei (SEEMOUS),  AI-MAS Winter Olympics  s.a.

Recent, a debutat un nou program de studii universitare de licenţă în domeniul Informaticii, predat exclusiv în limba engleză: „Computer Science”. În contextul dezvoltării explozive a societății bazate pe cunoaştere („knowledge based society”), menirea acestui program de studii este de a pregăti eficient specialiști de înalt nivel profesional în domeniile de avangardă ale tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.  Planurile de studiu competitive, concepute conform sistemului european educaţional Bologna, permit recunoașterea diplomelor de licenţă în oricare altă țară integrată în structurile Comunității Europene şi chiar dincolo de acestea.

 

 

Facultatea de Construcţii

 

În prezent studiile de ingineri au durată de 4 ani (ciclul I – studii de licenţă) şi sunt completate de studii de masterat (ciclul II), 5 programe cu durată de câte 3 semestre. Toate programele de studii (licenţă şi masterat) sunt acreditate.

Studiile doctorale (ciclul III) în domeniul Inginerie Civilă funcţionează în cadrul Şcolii doctorale de Ştiinţe aplicate.

Începând cu anul 2005, Facultatea de Construcţii dispune de o clădire nouă, modernă, care cuprinde în principal săli pentru laboratoarele didactice şi de cercetare dar şi spaţii pentru activităţile de curs, seminarii, proiecte şi biblioteca facultăţii.  

Facultatea are până în prezent peste 2750 absolvenţi (subingineri, ingineri, masteranzi). În perioada studiilor, studenţii pot accesa burse pentru mobilităţi pe durata de 6 luni sau 1 an, la universităţi de prestigiu din Europa, prin programe ca Erasmus, CEEPUS, etc.

Cercetarea ştiinţifică în Facultatea de construcţii reprezintă a doua dimensiune majoră a activităţii de formare a viitorilor specialişti în domeniul construcţiilor şi de perfecţionare a cadrelor didactice. La această activitate participă alături de personalul didactic şi studenţi, masteranzi şi doctoranzi. În facultate funcţionează un Centru de cercetare în Inginerie Civilă, pe direcţii de cercetare bine conturate.

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în soluţionarea unor importante probleme teoretice şi aplicative (prin granturi naţionale sau contracte cu mediul economic) şi prin lucrări publicate în reviste ştiinţifice de prestigiu din domeniu, prin participare la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. O dată la doi ani facultatea organizează câte o conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, lucrările ştiinţifice acceptate fiind publicate în Analele Universităţii “Ovidius” – Seria Construcţii, revistă de prestigiu, indexată în mai multe baze internaţionale (BDI, Copernicus, EBSCO, ProQuest, Scopus).

Periodic au loc mese rotunde, schimburi de experienţă, dezbateri pe probleme de interes comun. Studenţii facultăţii efectuează stagii de practică la unele din firmele partenere.

Absolvenţii facultăţii reuşesc în proporţie de aproape 90% să se angajeze şi să lucreze în domeniul construcţiilor, marea majoritate în ţară dar şi în străinătate, în ţări din Europa, Africa, Orientul Mijlociu, Canada, etc.

 

 

Facultatea de Arte

 

În municipiul şi judeţul Constanţa este o nevoie acută de cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar de cultură generală (şcoli şi licee), dar şi de personal calificat, cu pregătire superioară, necesar instituţiilor de cultură (Muzeul de Artă, Muzeul de Artă Populară, Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Teatrul de Stat, Teatrul pentru Copii şi Tineret, posturi radio şi TV locale, redacţii de ziare, reviste de cultură, biblioteci etc.).

Potenţialul uman se îmbogăţeşte an de an cu personalităţi artistice locale şi naţionale, ale căror nume, valoare şi activitate (didactică, artistică şi ştiinţifică) constituie, alături de o bază materială într-un permanent proces de modernizare, puncte de atracţie pentru cei ce vor să îmbrăţişeze o carieră artistică sau didactic-artistică. Absolvenţii facultăţii sunt licenţiaţi în procent de 100%, marea majoritate a acestora găsindu-şi locuri de muncă în instituţii de învăţământ, de cultură sau cu profil artistic din ţară sau din străinătate, fapt ce confirmă buna lor pregătire în domeniul studiat.

În prezent, în Facultatea de Arte, în cadrul celor trei domenii de licenţă – Muzică, Teatru şi Arte plastice, decorative şi design -, îşi desfăşoară activitatea 43 de cadre didactice titulare, şi studiază 182 de studenţi. Obiectivul comun al celor şase programe de studiu este acela de a oferi instituţiilor de învăţământ de specialitate/cultură generală şi de cultură, mass-mediei, tuturor domeniilor creatoare în care absolvenţii Facultăţii de Arte se pot manifesta după terminarea studiilor, personal calificat cu pregătire superioară, corespunzătoare cerinţelor acestora. Facultatea de Arte dispune de spații de învățământ adaptate specificului fiecărui domeniu.

În cadrul facultății, apare Revista Artes Ponti Euxini – seria Musica (APE-M), ce își propune  propune să deschidă un culoar al cunoaşterii artistice în temeiul cercetării ştiinţifice.

Facultatea de Arte, puternic ancolartă în viața culturală locală, nu numai în viața academică, este organizatoarea a numeroase evenimente de teatru, muzică, arte vizuale, atât în spațiul universitar, cât și în marile muzee, teatre locale. Arătându-și disponibiliotatea pentru actul cultual inovativ și inedit, Facultatea de Arte a prezentat, în anul 2014, doauă specatcole de teatru antic în aer liber, dar și un alt spectacol în spațiu neconvențional – într-un autobuz. Sub genericul „Primăvara artelor”, studenţi, masteranzi, de la toate specializările, alături de profesori coordonatori prezintă colegilor, dar şi publicului larg spectacole, expoziţii tematice,

concerte, mese rotunde şi workshopuri. Totodată, facultatea prezintă și Gala Studenților Artiști, cu ocazia încheierii studiilor universitare.

Facultatea de Arte promovează participarea studenților și masteranzilor la programe de mobilități europene (în special ERASMUS) în țări precum Italia, Spania, Grecia și Turcia.

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere oferă studenţilor posibilitatea de a se specializa în domenii diverse: limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, ca primă limbă de studiu, studii americane, limbi romanice (portugheză, italiană), limbi germanice (germană), limbi balcanice (turcă), limbi moderne aplicate, ştiinţele comunicării (jurnalism). Accesul studenţilor la realitatea lingvistică şi culturală specifică fiecărei direcţii de studiu este facilitat de prezenţa lectorilor străini şi a unor specialişti de la alte universităţi din ţară şi străinătate. Specializările engleză, franceză, italiană, turcă, germană beneficiază de sprijinul serviciilor culturale ale ambasadelor ţărilor în care aceste limbi se vorbesc nativ sau ale consulatelor de la Constanţa.

Cadrele didactice care predau în cadrul celor trei departamente sunt specialişti care s-au dedicat cercetării filologice şi al căror nume este prezent în bibliografiile de specialitate naţionale şi internaţionale. Excelenţa academică a membrilor corpului profesoral este probată de stagiile de cercetare, bursele doctorale şi postdoctorale, participările şi invitaţiile la conferinţe  internaţionale de profil. În cadrul acordurilor ERASMUS, în parteneriat cu mai multe universităţi europene se realizează permanent atât o mobilitate a studenţilor (de regulă, pentru un semestru), cât şi a cadrelor didactice, conform contractelor semnate cu diferitele universităţi europene partenere.

Facultatea de Litere a fost si este gazda unor manifestări ştiinţifice prestigioase, cu vizibilitate internaţională şi naţională (conferinţe, congrese, simpozioane, colocvii, mese rotunde, seminare tematice, etc.) şi, din 1992, organizează anual Cursurile Internaţionale de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, iniţiate sub înaltul patronaj al lingvistului Eugen Coseriu; Seminaire de Didactique Universitaire, din 1994 (colocviu şi volume anuale).

Integrarea, în 2011, în Facultatea de Litere a Departamentului de limbi moderne pentru facultăţile nefilologice a reprezentat o adevarată oportunitate pentru cadrele didactice şi pentru studenţi. În acest fel s-a permis proiectarea unui demers integrat, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbile Străine, de predare - învăţare a limbajelor de specialitate, domeniu ştiinţific aparte care priveşte pregătirea, pe obiective specifice, a tuturor studenţilor universitătii pe o durată  de doi ani,  în vederea obţinerii unei certificări a competenţelor lingvistice, document necesar la înscrierea la examenul de licenţă.

Din  anul universitar 1997-1998, toate activităţile didactice şi ştiinţifice se desfăşoară în corpul A al campusului universitar, care prezintă un cadru de viaţă şi condiţii de studiu privilegiate, mai ales graţie echipamentelor audio-vizuale puse la dispoziţia studenţilor: bibliotecă cu acces liber, sălile echipate pentru proiecţii, sălile multimedia etc. Facultatea de Litere  dispune de două laboratoare multimedia dotate cu echipament de ultimă generaţie, 5 lectorate şi un centru American Corner.

În cadrul Facultăţii de Litere îşi desfăşoară activitatea mai multe centre de cercetare.

 

 

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

 

1. S-ar putea să deschizi televizorul și să vezi mai multe versiuni ale aceleiași povești. Sau s-ar putea să urmezi cursurile FISP și să deduci versiunea reală a poveștii.
2. Într-un final, fiecare mecanism care te înconjoară duce la politic. Este necesar să înțelegi sistemul ca să poți duce la bun sfârșit schimbarea la care speri.  
3. Poate ești de părere că ai putea avea o carieră promițătoare în politică. Trebuie să știi însă regulile înainte să începi să joci. 
4. Nu încape îndoială, poporul care nu-și cunoaște istoria este condamnat să repete greșelile trecutului. Iar la FISP vei avea ocazia să înveți de la profesioniști obiectivi. 
5. Provii, ca și mine, dintr-un sistem educațional învechit. Ai totuși șansa să înveți de la profesori tineri, inovatori. 
6. La final, diploma de licență FISP nu este numai un document. Este un bagaj de cultură veritabil, aptitudini și valori. 
7. Atenție! S-ar putea să te trezești cu noaptea-n cap ca să asculți entuziasmat un profesor mult prea matinal. 
8. Dacă te-ai săturat de pseudo-analiștii politici cu păreri de la fotbal la marea strategie internațională, învață să ai un punct de vedere pertinent. E timpul pentru tine! 
9. Pentru că ești permanent conectat la contextul intern și internațional și, astfel, oportunitățile nu vor trece pe lângă tine. 
10. Ignoranța alimentează perpetuarea unui sistem defect, iar antidotul este educația. Stă în responsabilitatea ta. 
11. Pentru că numele facultății sună bine! FISP – faimă, inițitivă, seriozitate, performanță. Nu, serios, sună foarte bine și îți oferă perspective pe măsură

 

 

Facultatea de Matematică şi Informatică

 

Programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Matematică şi Informatică sunt toate acreditate ARACIS cu calificativul maxim „Încredere”. Programele de studii doctorale în domeniul Matematică sunt organizate în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Aplicative în următoarele direcţii de cercetare: Analiza funcţională şi Analiza numerică.

Activitatea de cercetare avansată a membrilor Facultăţii de Matematică şi Informatică este orientată esenţial de viziunea profundă asupra rolului central pe care educaţia îl joacă în formarea şi evoluţia armonioasă a membrilor societăţii contemporane. Cadrele didactice implicate în cercetarea ştiinţifică avansată coordonează şi activitatea editorială a unicei reviste de categorie A (CNCS) cotată ISI (Thomson Reuters) din Universitatea “Ovidius”: „Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Ovidius”  Constanţa-Seria Matematică”. Ea este inclusă în Science Citation Index Expanded (SCIE) şi Master Journal List (Thomson Reuters) cu factorul de impact 0.231, calculat pentru anul 2013.

CERVA-Laboratorul de Cercetare în domeniul Realităţii Virtuale şi Augmentate, din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, focalizează activităţile de cercetare de avangardă asupra modelării şi implementării mediilor virtuale educaţionale, de formare profesională, precum şi a mediilor virtuale care favorizează diseminarea multisenzorială a culturii. Potenţialul educaţional şi cultural al acestor medii preponderent colaborative este pus în valoare mai ales la nivelul academic, prin implicarea tuturor actorilor în procesele educaţionale: studenţi şi profesori.

Facultatea administrează  „Bursa Interuniversitara de Proiecte”, care are un rol esenţial în dezvoltarea şi susţinerea culturii de tip inovativ şi antreprenorial la nivelul universităţii, prin crearea şi întreţinerea unei platforme software web colaborative, unde ideile şi propunerile de afaceri ale studenţilor pot să atragă, din mediul de afaceri,  finanţatorul potenţial.

Prin convenţiile de colaborare încheiate cu marile corporaţii internaţionale ORACLE, IBM, Microsoft, Facultatea de Matematică și Informatică este un partener activ în mai multe programe de dezvoltare academică. Astfel, anul acesta,studenți de la FMI su obținut locul I la  Concursului Naţional de programare Java „Soluţii JAVA inteligente pentru comunitatea noastră”.  Palmaresul facultății este însă impresionant: medalii de argint și bronz obținute la diferite ediții ale Olimpiadei Internaţionale de Matematică a Studenţilor din Sud-Estul Europei (SEEMOUS),  AI-MAS Winter Olympics  s.a.

Recent, a debutat un nou program de studii universitare de licenţă în domeniul Informaticii, predat exclusiv în limba engleză: „Computer Science”. În contextul dezvoltării explozive a societății bazate pe cunoaştere („knowledge based society”), menirea acestui program de studii este de a pregăti eficient specialiști de înalt nivel profesional în domeniile de avangardă ale tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.  Planurile de studiu competitive, concepute conform sistemului european educaţional Bologna, permit recunoașterea diplomelor de licenţă în oricare altă țară integrată în structurile Comunității Europene şi chiar dincolo de acestea.

 

 

Facultatea de Construcţii

 

În prezent studiile de ingineri au durată de 4 ani (ciclul I – studii de licenţă) şi sunt completate de studii de masterat (ciclul II), 5 programe cu durată de câte 3 semestre. Toate programele de studii (licenţă şi masterat) sunt acreditate.

Studiile doctorale (ciclul III) în domeniul Inginerie Civilă funcţionează în cadrul Şcolii doctorale de Ştiinţe aplicate.

Începând cu anul 2005, Facultatea de Construcţii dispune de o clădire nouă, modernă, care cuprinde în principal săli pentru laboratoarele didactice şi de cercetare dar şi spaţii pentru activităţile de curs, seminarii, proiecte şi biblioteca facultăţii.  

Facultatea are până în prezent peste 2750 absolvenţi (subingineri, ingineri, masteranzi). În perioada studiilor, studenţii pot accesa burse pentru mobilităţi pe durata de 6 luni sau 1 an, la universităţi de prestigiu din Europa, prin programe ca Erasmus, CEEPUS, etc.

Cercetarea ştiinţifică în Facultatea de construcţii reprezintă a doua dimensiune majoră a activităţii de formare a viitorilor specialişti în domeniul construcţiilor şi de perfecţionare a cadrelor didactice. La această activitate participă alături de personalul didactic şi studenţi, masteranzi şi doctoranzi. În facultate funcţionează un Centru de cercetare în Inginerie Civilă, pe direcţii de cercetare bine conturate.

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în soluţionarea unor importante probleme teoretice şi aplicative (prin granturi naţionale sau contracte cu mediul economic) şi prin lucrări publicate în reviste ştiinţifice de prestigiu din domeniu, prin participare la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. O dată la doi ani facultatea organizează câte o conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, lucrările ştiinţifice acceptate fiind publicate în Analele Universităţii “Ovidius” – Seria Construcţii, revistă de prestigiu, indexată în mai multe baze internaţionale (BDI, Copernicus, EBSCO, ProQuest, Scopus).

Periodic au loc mese rotunde, schimburi de experienţă, dezbateri pe probleme de interes comun. Studenţii facultăţii efectuează stagii de practică la unele din firmele partenere.

Absolvenţii facultăţii reuşesc în proporţie de aproape 90% să se angajeze şi să lucreze în domeniul construcţiilor, marea majoritate în ţară dar şi în străinătate, în ţări din Europa, Africa, Orientul Mijlociu, Canada, etc.

 

 

Facultatea de Arte

 

În municipiul şi judeţul Constanţa este o nevoie acută de cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar de cultură generală (şcoli şi licee), dar şi de personal calificat, cu pregătire superioară, necesar instituţiilor de cultură (Muzeul de Artă, Muzeul de Artă Populară, Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Teatrul de Stat, Teatrul pentru Copii şi Tineret, posturi radio şi TV locale, redacţii de ziare, reviste de cultură, biblioteci etc.).

Potenţialul uman se îmbogăţeşte an de an cu personalităţi artistice locale şi naţionale, ale căror nume, valoare şi activitate (didactică, artistică şi ştiinţifică) constituie, alături de o bază materială într-un permanent proces de modernizare, puncte de atracţie pentru cei ce vor să îmbrăţişeze o carieră artistică sau didactic-artistică. Absolvenţii facultăţii sunt licenţiaţi în procent de 100%, marea majoritate a acestora găsindu-şi locuri de muncă în instituţii de învăţământ, de cultură sau cu profil artistic din ţară sau din străinătate, fapt ce confirmă buna lor pregătire în domeniul studiat.

În prezent, în Facultatea de Arte, în cadrul celor trei domenii de licenţă – Muzică, Teatru şi Arte plastice, decorative şi design -, îşi desfăşoară activitatea 43 de cadre didactice titulare, şi studiază 182 de studenţi. Obiectivul comun al celor şase programe de studiu este acela de a oferi instituţiilor de învăţământ de specialitate/cultură generală şi de cultură, mass-mediei, tuturor domeniilor creatoare în care absolvenţii Facultăţii de Arte se pot manifesta după terminarea studiilor, personal calificat cu pregătire superioară, corespunzătoare cerinţelor acestora. Facultatea de Arte dispune de spații de învățământ adaptate specificului fiecărui domeniu.

În cadrul facultății, apare Revista Artes Ponti Euxini – seria Musica (APE-M), ce își propune  propune să deschidă un culoar al cunoaşterii artistice în temeiul cercetării ştiinţifice.

Facultatea de Arte, puternic ancolartă în viața culturală locală, nu numai în viața academică, este organizatoarea a numeroase evenimente de teatru, muzică, arte vizuale, atât în spațiul universitar, cât și în marile muzee, teatre locale. Arătându-și disponibiliotatea pentru actul cultual inovativ și inedit, Facultatea de Arte a prezentat, în anul 2014, doauă specatcole de teatru antic în aer liber, dar și un alt spectacol în spațiu neconvențional – într-un autobuz. Sub genericul „Primăvara artelor”, studenţi, masteranzi, de la toate specializările, alături de profesori coordonatori prezintă colegilor, dar şi publicului larg spectacole, expoziţii tematice,

concerte, mese rotunde şi workshopuri. Totodată, facultatea prezintă și Gala Studenților Artiști, cu ocazia încheierii studiilor universitare.

Facultatea de Arte promovează participarea studenților și masteranzilor la programe de mobilități europene (în special ERASMUS) în țări precum Italia, Spania, Grecia și Turcia.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?